Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN CARVISION

 

Artikel 1 GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door CarVision,

gevestigd te Duiven, hierna te noemen CarVision.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van CarVision zijn algemene

voorwaarden.

1-3 Bijzondere van de voorwaarden van CarVision afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien

deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONTRACTPARTNERS EN/OF DERDEN

2-1 CarVision aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners

en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid

van de algemene voorwaarden van CarVision onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene

voorwaarden van contractpartners en/of derden.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door CarVision aanvaard onder bovengenoemde condities

en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet

automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 AANBIEDINGEN

3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven

prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van CarVision, exclusief omzetbelasting en

exclusief emballage.

3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door CarVision zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand

bericht, zij binden CarVision niet.

Artikel 4 AFSPRAKEN

4-1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van CarVision binden

hem niet, voorzover ze door CarVision niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikte personeel

zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 OVEREENKOMST

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend door CarVision door

zijn schriftelijke bevestiging.

Elke met CarVision aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende

kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.

Opdrachtgever zal toestaan dat CarVision zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

5-2 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens

in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door CarVision bij de aanbieding verstrekt, zijn

voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6 PRIJZEN

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende

prijzen.

6-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijziging onderhevig en binden CarVision niet.

6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhoging

ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden,

kunnen deze worden doorberekend.

6-4 Indien de prijsfluctuaties meer dan vijf (5) procent bedraagt van de overeengekomen transactie,

hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7 GEDEELTELIJKE LEVERING

7-1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een

samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben

overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 8 EMBALLAGE

8-1 Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid

van het gebruik van emballage is ter beoordeling van CarVision.

Artikel 9 AANBETALING

9-1 CarVision is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal vijfentwintig

(25) procent te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen

aan de zijde van CarVision de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht

op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze

voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde

bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 VERVOER

10-1 De verzending geschiedt op de wijze als door CarVision aangegeven. Wenst de opdrachtgever een

zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresse verzending, dan zijn de extra

kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 11 LEVERINGSTERMIJNEN

11-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever CarVision schriftelijk in gebreke te

stellen.

11-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor CarVision zijn

de goederen te leveren.

11-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever

zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 12 MEER- EN MINDERWERK

12-1 Het werk omvat allen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

12-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk

opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

12-3 Door CarVision te maken kosten, welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de

opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12-4 De toepasselijkheid van het artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of

namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave

kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de

uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan CarVision ter kennis zijn

gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de

tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen

levertijd door CarVision buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 ANNULEREN

14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht

de door CarVision reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet betaald of verwerkt

tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij

overigens jegens CarVision gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.

Opdrachtgever zal eveneens aan CarVision als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van

éénderde (1/3) van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht CarVision te vrijwaren

tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering

van de goederen.

14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt CarVision zich alle rechten voor

om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 RECLAMATIE

15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren

op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, CarVision terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

Indien de opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen na de dag van de levering CarVision wijst op

de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever

geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.

15-2 CarVision dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren en te corrigeren .

Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld, die door beide partijen dient

te worden ondertekend.

15-3 Indien de reclamatie naar het oordeel van CarVision juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding

betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde

goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in originele toestand.

15-4 Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde goederen dienen schriftelijk te worden medegedeeld.

De afnemer dient CarVision bovendien binnen drie (3) dagen na aflevering van de goederen

de paklijst terug te zenden onder opgave van manco of surplus.

Artikel 16 GARANTIE

16-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend CarVision aan de opdrachtgever

schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan.

CarVision zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van

andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien CarVision na overleg met de

opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

16-2 Voor alle goederen en materialen die CarVision niet zelf vervaardigd, verleend hij nooit meer garantie

dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde

materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

16-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- respectievelijk importeurs- of groothandelsgarantie

gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

16-4 De garantieverplichtingen van door CarVision geleverde goederen en materialen vervalt volledig bij

aanpassing c.q. verandering of herstelling ervan.

16-5 In geval van een garantieclaim dient het product altijd compleet, in de oorspronkelijke staat in de

originele verpakking en zonder gebruikssporen te worden aangeleverd bij CarVision, waarbij de

aankoopnota getoond dient te worden.

Artikel 17 RETENTIERECHT

17-1 Wanneer CarVision goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen

onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft te uitvoering van de

opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

17-2 CarVision heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog

verschuldigd is.

Artikel 18 AANSPRAKELIJKHEID

18-1 CarVision is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als

direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere

personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak;

g. Onjuist aansluiten en/of combineren van producten, anders dan geleverd door CarVision.

18-2 CarVision is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde,

voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk

en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Car-

Vision of van hen, die door CarVision te werk zijn gesteld.

18-3 CarVision zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een

opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

18-4 CarVision is niet aansprakelijk voor enigerlei kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan

als direct of indirect gevolg van het bekijken van videobeelden tijdens het besturen van een voertuig.

Artikel 19 OVERMACHT

19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering

door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen,

oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst/productie van de

materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar CarVision of de

opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van CarVision, ex- en

importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid,

brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van CarVision, dan

wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen,

die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor CarVision

overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever

enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

19-2 CarVision is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om

de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de

buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht

is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20 EIGENDOMSVOORBEHOUD

20-1 Zolang CarVision geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking

tot de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen,

blijven de geleverde goederen eigendom van CarVision. De goederen mogen door de

koper niet worden doorverkocht, verpand of onder welke titel dan ook aan derden in eigendom of

gebruik worden gegeven.

20-2 CarVision heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige

opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surcéance van betaling aanvraagt

of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard , onder de schuldsaneringsregeling

(voorlopig of definitief) valt of beslag op de goederen wordt gelegd.

20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de

opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

20-4 Goederen die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven

daardoor eigendom van CarVision tot volledige voldoening van hetgeen CarVision van die

opdrachtgever te vorderen heeft.

Artikel 21 WANPRESTATIE EN ONTBINDING

21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daardoor allen reeds in

gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal CarVision ingeval van wanprestatie het

recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke

tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

21-3 De in lid twee (2) van dit artikel vermelde rechten heeft CarVision eveneens, indien de opdrachtgever

in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd,

indien hij surcéance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen

in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of

wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al

deze gevallen zullen alle vorderingen, die CarVision op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar

zijn.

Artikel 22 BETALING

22-1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen.

22-2 CarVision is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn

door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. één komma vijfentwintig (1,25) procent

per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

22-3 CarVision is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten,

zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder

begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen vijftien (15) procent van de hoofdsom vermeerderd met

rente, met een minimum van vierendertig komma nul drie (34,03) euro. Tevens worden buitengerechtelijke

kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat

CarVision zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot

betaling van de buitengerechtelijke kosten

22-5 De opdrachtgever kan de betaling niet weigeren op grond van het feit dat CarVision zijn garantieverplichtingen

niet, nog niet of geheel niet is nagekomen.

22-6 Klachten laten de betalingsplicht van de opdrachtgever onverlet.

Artikel 23 TOEPASSELIJK RECHT

23-1 Op alle door CarVision gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het

Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in

Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 GESCHILLEN

24-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen

de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woonc.

q. vestigingsplaats van CarVision, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover

de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.